Terms and Conditions Verkoper

GEBRUIKSVOORWAARDEN PARTICULIERE VERKOPEN VIA RELIVING

Versie van 22 november 2016


Hieronder treft u de ‘gebruiksvoorwaarden particuliere verkopen via RELIVING ’ aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als particuliere verkoper via RELIVING , geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.


Artikel 1 - Definities

 • RELIVING :
 • Omgeving: reliving.nl en iedere andere door RELIVING aangewezen applicatie.

 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door RELIVING  aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

 • Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden particuliere verkopen via RELIVING , inclusief alle bijlagen.

 • Particuliere Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon die per mail een product heeft aangemeld, deze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard en door RELIVING  als verkoper is geaccepteerd.

 • Verkoopaccount: het door de Particulier Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.

 • Artikelen: alle tweedehands producten waarvan RELIVING kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.

 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.

 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Particuliere Verkoper via het Platform.

 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door RELIVING  te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die RELIVING  ten behoeve van de Particuliere Verkopers ter beschikking stelt.
 • RELIVING Merken: de RELIVING  woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.

 • Vergoeding: de door RELIVING aan de Particuliere Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vast component.

 • Verkoopprijs: prijs exclusief verzendkosten, exclusief een eventuele verwijderingsbijdrage, inclusief btw en inclusief de servicebijdrage.

Artikel 2 - Verkoopaccount

 1. Iedere Particuliere Verkoper dient zich per mail aan te melden bij RELIVING, alvorens hij Artikelen kan verkopen op het Platform.

 1. Aanmelding per mail als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de gebruiksvoorwaarden die staan op de website inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de Handleiding voor Particuliere Verkopers en van de verplichting de gebruiksvoorwaarden na te leven.

 2. Om als Particuliere Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper:
  1. aangemeld te zijn bij RELIVING;
  2. te bevestigen dat de gebruiksvoorwaarden zijn aanvaard;
  3. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
  4. te beschikken over een Nederlands postadres.

 1. De Particuliere Verkoper is na het aanmelden gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

 2. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om zich één (1) keer aan te melden, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.

 3. RELIVING is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.

 4. Indien de Particuliere Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens RELIVING, al dan niet uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden, is RELIVING  gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

 5. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.
 6. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen tweedehands Artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers.

 2. RELIVING is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is RELIVING  gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op RELIVING als gevolg daarvan. RELIVING behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door RELIVING  zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen in de Handleiding voor Particuliere Verkopers, welke Handleiding, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door RELIVING  van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

 4. Het staat RELIVING  vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van RELIVING . Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is RELIVING  gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.

 5. RELIVING  is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van RELIVING  niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van RELIVING schadelijk kan zijn voor de goede naam van RELIVING , het Platform of derden.

Artikel 4. Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij RELIVING  een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel.

 2. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail  en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door RELIVING  aan de Particuliere Verkoper verzonden informatie.

 3. Een bestelling voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de ‘Handleiding voor Particuliere Verkopers’

 4. De Particuliere Verkoper erkent dat via het Platform alleen bestellingen vanuit Nederland met een Nederlands bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.

Artikel 5 - Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Particuliere Verkoper en de Klant.

 2. De Particuliere Verkoper erkent dat RELIVING  geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Particuliere Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen RELIVING  en de Klant en zien op de door RELIVING te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. RELIVING is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.

 3. De Particuliere Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot RELIVING. De Particuliere Verkoper zal RELIVING vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens RELIVING, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

 4. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper. De Particuliere Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen twee (2) dagen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.

 5. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van RELIVING , zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

 1. RELIVING  stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde in de Handleiding voor Particuliere Verkopers. De Particuliere Verkoper machtigt RELIVING  hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat RELIVING partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 - Betalingen

 1. De Particuliere Verkoper betaalt aan RELIVING via het Platform per verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen door de Klant is geretourneerd als gevolg van de ontbinding van de Koopovereenkomst, een Vergoeding. Deze vergoeding betreft 19% van de totale verkoopsom. De Particuliere Verkoper erkent dat RELIVING  gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Particuliere Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.

 2. RELIVING zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan RELIVING betalen. RELIVING zal de betalingen van de Klanten incasseren. RELIVING behoudt zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Particuliere Verkoper verleent hierdoor aan RELIVING  het onherroepelijk recht om in naam van RELIVING en met uitsluiting van de Particuliere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

 3. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Particuliere Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan RELIVING kan plaatsvinden. De Particuliere Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan RELIVING  de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Particuliere Verkoper.

 4. De Particuliere Verkoper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van, welk bedrag door RELIVING  bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan RELIVING.

 5. Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden, dan zal RELIVING de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Wordt een Koopovereenkomst na veertien (14) dagen ontbonden, dan dient Klant zich rechtstreeks tot de Particuliere Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. RELIVING  is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. RELIVING is niet gehouden enig bedrag, aan de Particuliere Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die veertien (14) dagen na aflevering van het betreffende Artikel wordt ontbonden en RELIVING is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 - Diensten RELIVING

 1. De Particuliere Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door RELIVING onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Particuliere Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van RELIVING  of een Particuliere Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Particuliere Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. RELIVING zal de Particuliere Verkoper, wanneer deze wordt geïnformeerd over een bestelling, informeren indien de desbetreffende bestelling niet wordt gedekt door de eventuele garantieregeling ('eigen risico'). Indien de Particuliere Verkoper de bestelling desalniettemin accepteert, accepteert de Particuliere Verkoper ook het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is RELIVING  jegens de Particuliere Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.

 2. De door RELIVING  ontvangen betalingen worden door RELIVING, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze gebruiksvoorwaarden, op het door de Particuliere Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort zodra de koper de verkoop heeft bevestigd.

Artikel 8 - Privacy

 1. RELIVING verstrekt aan de Particuliere Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Particuliere Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: NAW gegevens).

 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na het afmelden van producten is de Particuliere Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Particuliere Verkoper aansprakelijk voor alle door RELIVING  geleden schade.

De Particuliere Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens). RELIVING  staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 9 - Garanties en verplichtingen

 1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede de Handleiding voor Particuliere Verkopers te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat:
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door RELIVING zijn opengesteld;
  • de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn;
  • de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de Particuliere Verkoper en/of Artikelen van de Particuliere Verkoper de reputatie en/of het imago van RELIVING  of de Omgeving niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden, de Handleiding voor Particuliere Verkopen, de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van RELIVING  terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.

 • De Particuliere Verkoper zal RELIVING  vrijwaren tegen alle schade van claims tegen RELIVING  als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

 • Het is de Particuliere Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. RELIVING verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

 2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle RELIVING  Merken en logo's eigendom zijn en blijven van RELIVING en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RELIVING  mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van RELIVING en derden volledig respecteren.

 3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element RELIVING  en/of ‘UW’ of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van RELIVING logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van RELIVING .

Artikel 11 - Beëindiging RELIVING  Particuliere verkoperschap

 1. RELIVING  is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper niet toe te laten op het platform, of reeds geboden producten te verwijderen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als RELIVING vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van RELIVING  verstoort of naar oordeel van RELIVING schadelijk kan zijn voor de goede naam van RELIVING of derden.
 2. RELIVING is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Gevolgen beëindiging Particuliere Verkopersschap

 1. Indien het Particuliere Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de RELIVING  Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

 2. De Particuliere Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door RELIVING in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkopersschap door RELIVING en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van RELIVING.

 2. De Particuliere Verkoper vrijwaart RELIVING volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden.

 3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zijnde thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart RELIVING  voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van RELIVING, is RELIVING op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc. RELIVING staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Particuliere Verkoper of de Klant.

 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 13.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat RELIVING in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

Artikel 14 - Diversen

 1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van RELIVING  en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens RELIVING . De Particuliere Verkoper vrijwaart RELIVING  volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij RELIVING  hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. RELIVING  is te allen tijde gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden en de Handleiding voor Particuliere Verkopers te veranderen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. In geval de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of de Handleiding voor Particuliere Verkopers voor de Particuliere Verkoper niet acceptabel zijn, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Particuliere Verkoper stemt er mee in dat RELIVING  haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij RELIVING  bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Bijlage 1: servicelevels

Particuliere Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Particuliere Verkoper aan Klanten wordt bepaald;

 • Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de bevestiging (betaling) van de bestelling het Artikel versturen;
 • Binnen 24 uur vragen van de Klant beantwoorden.